Pierre Vilar i la Societat Catalana de Geografia

L’any 1925 Pierre Vilar trià d’especialitzar-se en geografia a la Université de la Sorbonne, sota la direcció del geògraf Albert Demangeon. El 1927 féu el primer viatge a Catalunya, per indicació del també geògraf Max Sorre, per tal de tirar endavant la seva tesi de llicenciatura, La vie industrielle dans la région de Barcelone, que es va publicar l’any 1929. Va ser en aquest viatge va ser quan entrà en contacte, entre d’altres personalitats destacades de la cultura catalana de l’època, amb els geògrafs Pau Vila i Gonçal de Reparaz, amb els quals mantindria una llarga relació d’amistat. Tornaria a Catalunya el 1931 amb un pla de recerca geogràfica, finançat per la Casa de Velázquez.

La seva recerca sobre Catalunya, iniciada sota el signe de la geografia en analitzar el cas de Barcelona, derivà progressivament vers el domini de la història, en adonar-se que no bastaven els factors geogràfics per explicar els fets humans. Les seves aportacions com a geògraf a l’estudi de la geografia de Catalunya van ser objecte d’estudi pel geògraf Joan Vilagrasa en un article pòstum titulat «Pierre Vilar i la geografia de Catalunya» (Revista de Geografia, Barcelona, segona època, núm. 2, pàg. 113-123).

Pierre Vilar, que era soci d’honor de la Societat Catalana de Geografia, va mantenir profitoses relacions intel·lectuals aquesta societat. L’any 1975 va publicar a la Miscel·lània Pau Vila, editada per la Societat Catalana de Geografia, un treball titulat Un fonds catalan aux Archives Nacionales Françaises: le fonds Barba». L’any següent, el 20 de frebrer de 1976, va impartir una conferència a la Societat Catalana de Geografia titulada significativament «L’ambient cultural i social de Catalunya a l’època de la creació de la Societat Catalana de Geografia». Quatre anys més tard, el 17 d’Octubre de 1980, va impartir-ne una altra titulada «Geografia Humana i la història: la lliçó de Pau Vila». La Societat Catalana de Geografia, per la seva part, va publicar l’any 1991 a la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm. 25, una versió catalana del seu article «Barcelone», aparegut per primer cop l’any 1936 a la Revue Géographique des Pyrénnées et du Sud-Ouest. Aquesta versió va acompanyada dùn petit estudi de la geògrafa Rosa Ascon i Borràs titulat «Pierre Vilar, geògraf». I, més recentment, el 19 de maig de 2005 va celebrar, de forma conjunta amb la Societat Catalana d’Estudis Històrics, una «Sessió d’Homenatge a Pierre Vilar», en la que van dissertar la geògrafa Helena Estalella i el geògraf Pierre Vilar.

Els historiadors/historiadores i els geògrafs/geògrafes interessats en recaptar més informació sobre les relacions entre Pierre Vilar i la Societat Catalana de Geografia poden consultar la pàgina web d’aquesta entitat: http://www.iec.cat/scg